Cerca Més filtres

Tipus d'Immoble

Dormitoris

Superfície

mín. máx.
0m2450m2

Preu

mín. máx.
0€1.290.000€
Culmia
Inici gestió de sòl

Gestió de sòl

Què és un Sòl en Desenvolupament?

És un conjunt de parcel·les incloses en un àmbit o sector urbanístic que requereix desenvolupament urbanístic, delimitades per un instrument de planejament general que les classifica i qualifica, i que necessiten un instrument de planejament de desenvolupament i instruments de gestió urbanística per aconseguir la condició de solars.

Quines són les Classes de Sòl?

Tot i que dependrà de la legislació vigent de cada Comunitat Autònoma, aquestes són fonamentalment les diferents classes de sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.

Quines són les principals Fases d'un Sòl en Desenvolupament?

  • Planejament: fase d'ordenació i concreció dels usos del sòl del sector i de les seves intensitats, assignació de drets i obligacions per als propietaris del sòl i de la regulació de l'activitat administrativa urbanística en la fase posterior de gestió.
  • Gestió: fase en què es duen a terme les tramitacions encaminades a la transformació física i jurídica de les finques, amb la redacció i tramitació dels projectes d'urbanització i reparcel·lació, fins a la inscripció de les finques de resultat al Registre de la Propietat.
  • Obres d'urbanització: fase de transformació física dels terrenys que comprèn la totalitat de les obres necessàries que cal executar per poder convertir un sòl en desenvolupament en solars aptes per a l'obtenció de llicència d'obres i primera ocupació.

Objectiu de la gestió d'un Sòl en Desenvolupament?

Transformar físicament i jurídicament els sòls en desenvolupament (sòls urbanitzables o sòls urbans no consolidats) en sòls urbans consolidats (solars), perquè siguin aptes per a la seva promoció, incrementant la seva liquiditat i valor respecte a la seva situació originària.

Sòl en desenvolupament