Cerca Més filtres

Tipus d'Immoble

Dormitoris

Superfície

mín. máx.
0m2450m2

Preu

mín. máx.
0€1.290.000€
Inici contacte

Contacte

Preguntes més freqüents (FaQ)
És el Certificat de Final d'Obra. És el document que acredita que les obres per a les quals es va sol•licitar i obtenir la llicència d'obres han finalitzat i s'ajusten al projecte corresponent. Ha d'estar signat per la direcció facultativa de l'obra i, per a la seva validesa, es necessiten els corresponents visats col•legials.
És l'Acta de Finalització d'Obra. És un document notarial en virtut del qual el promotor acredita i completa documentalment l'execució i finalització correctes de l'obra i el compliment dels requisits que la Llei estableix per a l'edificació. Entre altra documentació, inclourà el CFO i la Llicència de Primera Ocupació. L'AFO és objecte d'inscripció al Registre de la Propietat, de manera que la nova edificació hi quedarà inscrita i constarà com a acabada.
És la Llicència de Primera Ocupació. És el document que sol•licita el promotor i expedeixen els ajuntaments i que acredita que la construcció ha estat executada conforme al projecte i les condicions per als quals va ser concedida la Llicència d'Obres, el que implica que la promoció està acabada i legalitzada. En alguns ajuntaments, per a determinades obres, ja no s'emet llicència de primera ocupació, i aquest tràmit s'ha substituït per la presentació d'una declaració responsable per part del promotor i, posteriorment, l'Administració pot fer una inspecció per comprovar-ho.
L'acte d'escripturació d'un habitatge consisteix en l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda davant notari, acte mitjançant el qual el venedor lliura la possessió i propietat plena de l'habitatge al comprador, que l'adquireix i en rep les claus. El comprador, per la seva banda, en aquest acte abona la part del preu de compravenda que resti per pagar. L'escriptura de compravenda permet inscriure l'habitatge a nom del comprador al Registre de la Propietat, amb la seguretat jurídica que això aporta a l'adquisició. Així mateix, després de l'atorgament de l'escriptura de compravenda i al mateix acte, es lliura al comprador un paquet de benvinguda amb la documentació de l'habitatge, que inclou la documentació legalment exigida (plànols, memòria de qualitats, documentació tècnica, etc.).
És el títol que constitueix el règim de divisió horitzontal, en virtut del qual un edifici complet es divideix en els diferents habitatges, locals, places d'aparcament i trasters de manera independent. A l'escriptura es descriuen totes les unitats (habitatges, locals, places d'aparcament i trasters) que resulten de la divisió horitzontal, així com la quota de participació en elements comuns que correspon a cada unitat, que determina la proporció en què cada habitatge o local contribuirà al sosteniment de les despeses comunes de la comunitat de propietaris de l'edifici. L'escriptura de constitució de la divisió horitzontal podrà incloure els estatuts i el règim de funcionament que regeixin la comunitat de propietaris.
D'aquesta manera l'habitatge o el local que es lliuri formarà part d'una comunitat de propietaris ja en funcionament, després que el promotor hagi fet tots els tràmits necessaris per a la seva posada en marxa (contractació de serveis i subministraments per a zones comunes, com ara llum, aigua, manteniment, neteges, assegurances, administrador, etc.). No obstant això, els diferents copropietaris podran fer les modificacions o substituir les contractacions que estimin oportunes.
El manual d'ús i manteniment de l'habitatge és el document que inclou la descripció dels principals elements i instal•lacions de l'habitatge, i on s'indiquen les pautes que l'usuari i o propietari ha de tenir en compte per utilitzar adequadament i mantenir en correcte estat el seu habitatge. Ha d'incloure la relació de materials col•locats i de proveïdors que han intervingut en l'execució de l'obra
L'horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 9:00-21:00 hores i dissabtes de 10:00-15:00 hores.
La persona de contacte durant tot el procés de compra fins a l'escriptura és el comercial.
El departament d'atenció al client vetlla per la satisfacció de tots els clients. S'encarrega de mantenir al client informat de l'evolució del seu habitatge, així com de respondre qualsevol consulta que els clients tinguin des de l'inici de la compra fins a l'escripturació d'aquesta.
En cas que tingui dubtes i el comercial no hagi pogut solucionar-los, pot enviar un e-mail a clientes@culmia.com
Una vegada que el client ha traslladat al servei de postvenda el seu informe d'incidències, en un termini de 24h des de la seva recepció, el gestor extern de postvenda contactarà amb el client per programar una visita a l'habitatge de revisió de les incidències notificades. El gestor extern de postvenda revisarà a l'habitatge les incidències comunicades pel client, classificant-les en procedents o no procedents. Informarà el client oportunament i traslladarà a l'empresa constructora les incidències admeses a tràmit d'esmena per a l'execució dels treballs oportuns.

Un cop esmenades les incidències, l'empresa constructora aportarà informe de treball d'esmena amb la conformitat del client o, a falta d'aquesta, evidència de l'execució dels treballs d'esmena.

El gestor extern de postvenda recollirà els informes de treball o evidències d'esmena aportats per l'empresa constructora per a procedir al tancament de les incidències i l'expedient de postvenda de l'habitatge.

Aquelles incidències que puguin sorgir durant el període de garantia triennal relatives a possibles vicis ocults constructius hauran de ser documentades a la comunicació del client perquè l'equip de postvenda pugui traslladar-les als agents responsables, la direcció facultativa i l'empresa constructora per a la seva anàlisi i o reparació en cas que procedeixi.
L'horari d'atenció al client és de dilluns a divendres de 9:00-21:00 hores i dissabtes de 10:00-19:00 hores.
Un cop formalitzada l'escriptura del seu habitatge, li sol•licitem que, en el termini màxim de quinze dies i, en qualsevol cas, abans d'efectuar la mudança de mobles o qualsevol reforma realitzada per personal aliè a la promotora o a la constructora, ens comuniqui per escrit les possibles incidències, segons el procediment que s'estableix al present document, indicant amb un mínim de 5 dies d'antelació la data prevista de la mudança o reforma.

Recordi que, una vegada feta la mudança o iniciades les reformes particulars, no s'admetran reclamacions relatives a danys en acabats, com ara cops, trencaments o rascades en parets, sòls, elements de fusteria i mobiliari de cuina, amb l'excepció de les que puguin classificar-se com a vicis ocults.
Per a qualsevol consulta relativa a la seva postvenda, el nostre telèfon és 900 929 281

Per comunicar-nos possibles incidències, aquestes hauran de fer-se per escrit, a l'atenció del departament de postvenda tècnica a la següent adreça de correu electrònic: culmiapostventanombredelresidencial@culmia.com.

En les comunicacions, a fi de poder atendre qualsevol possible incidència de la forma més àgil i precisa, els preguem que ens facilitin, com a mínim, la següent informació:
 • • Nom del client.
 • • Telèfon i e-mail de contacte.
 • • Data de l'escriptura de compravenda.
 • • Adreça completa de l'immoble.
 • • Llistat de totes les incidències, detallant per a cadascuna: la situació dins de l'immoble i la descripció d'aquesta.

Un cop rebuda la comunicació, el nostre servei de postvenda es posarà en contacte amb els clients en un termini màxim de cinc (5) dies hàbils.
Les garanties aplicables a l'habitatge estan definides en la Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.), i en data d'avui són les següents:
  UN ANY per vicis o defectes d'execució que puguin afectar elements de terminació o acabats (art. 17.1).
 • TRES ANYS per possibles vicis o defectes dels elements constructius o de les instal•lacions que puguin ocasionar l'incompliment dels requisits d'habitabilitat (art. 17.1.b).
 • DEU ANYS per possibles vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici (art. 17.1.a).

Els terminis d'aplicació d'aquestes garanties són des de la data de l'acta de recepció d'obra de la promoció.

Els aparells electrodomèstics instal•lats a l'habitatge estan coberts per les garanties facilitades pels fabricants dels equips, especificades en les seves instruccions d'ús. En cas d'avaria, haurà d'adreçar-se al servei tècnic de la marca corresponent. Actualment, el termini de garantia és de 2 anys. El termini comença amb la posada en marxa de l'equip per part del servei d'assistència tècnica del fabricant. En cas que el servei d'assistència tècnica del fabricant no s'encarregui de la posada en marxa l'equip, l'inici del termini serà la data d'escriptura de l'habitatge.
 • Els danys en equips i instal•lacions individuals o comuns a causa de l'incompliment de les seves revisions de manteniment.
 • Els efectes provocats sobre les instal•lacions per personal no autoritzat; per aquest motiu, aconsellem contractar el manteniment de les instal•lacions als mateixos instal•ladors.
 • Els danys per aigua originats per embussos en embornals d'aigües pluvials, arquetes o conduccions de sanejament, a causa d'un ús indegut o falta de manteniment.
 • El trencament de falsos sostres d'escaiola, vidres, porcellana sanitària i peces de solats o enrajolats, a causa de cops o de l'execució poc curosa de trepant per col•locar suports, llums o elements penjants.
Culmia Academy

Hem creat Culmia Academy, un diccionari de termes relacionats amb el sector immobiliari que t'ajudaran a familiaritzar-te amb conceptes que desconeixies.

accedir
Volem ajudar-te

Et queden 2000 caràcters

icono ubicación

Oficina Central

A Coruña

Carrer Enrique Mariñas, 4, Puerta 1
15009 A Coruña

Alicante

Centre de Negocis.
Avenida Maissonave, 41, 3H
03003 Alicante

Barcelona

Avinguda Diagonal,
618, 6
08021 Barcelona

Bilbao

Centre de Negocis.
Carrer Elcano, 14,
bajo dcha
48008 Bilbao

Gijón

Centre de Negocis.
Carrer Cervantes,
14, 4
33206 Gijón

Oficina central

Madrid

Carrer de Génova 27,
Planta 2
28004 Madrid

Málaga

Carrer Puerta del Mar, 18, 8C
29005 Málaga

Sevilla

Centre de Negocis.
Carrer Laraña,
4, 3
41003 Sevilla

Valencia

Passeig de Alameda,
34, 7 C
46023 Valencia

Valladolid

Centre de Negocis
Carrer Gamazo, 31
47004 Valladolid

- Consultar Oficina de Vendes -